Kasino sider 2023

  1. Mobil Blackjack Online På Danske Spil 2023: Med Buffalo Hunter placerede vi dyret i centrum, da det giver spilleren store udbetalinger.
  2. Hvordan Kan Man I 2023 Spille Gratis Blackjack Ligesom I Et Kasino - Alt, hvad der er tilbage, er for dig at udforske hjemmesidens funktionalitet.
  3. Hvordan Kan Man Vinde På Et Roulette Online Kasino: Debetkort udstedes af banker.

Du kan hacke en online spillemaskine

Roulette Spilleautomat I 2023
Fra live chat til Ofte Stillede Spørgsmål og mere, vi har dig dækket.
Blackjack Online Med Live Dealer Tilbud 2023
Spillet spilles i mere end 44 amerikanske stater, herunder Michigan.
Når du er klar til at foretage en indbetaling, skal du klikke på Indbetalingsknappen, og kassereren vises.

Online slot bonus virker 2023

Kan Du Spille Klassisk Danske Elektronisk Blackjack
Vanskeligheden er at beslutte, hvor man skal begynde.
God Spilleautomat Uden Indbetaling 2023
Hans chips blev blændet af, og han måtte hoppe ind, da han endelig ankom.
Sikker God Slot Kasinospil 2023

Vedtægter « Arkivforeningen

Vedtægter

§ 1. Foreningens formål er at afholde foredrag og diskussionsmøder samt udøve anden virksomhed af arkivfaglig karakter, der ikke hører under de faglige organisationer.

§ 2. Enhver med interesse for arkivfaglige spørgsmål kan med bestyrelsens samtykke optages som medlem af foreningen. – 
Institutioner kan ligeledes optages som medlemmer, dog uden stemmeret.

§ 3. Bestyrelsen indkalder til møder med skriftlig meddelelse til hvert medlem af foreningen.

§ 4. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og to suppleanter.

§ 5. Bestyrelsen udpeger selv formand, sekretær og kasserer. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelsen af dagsorden. Begæring om tilføjelser til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. Bestyrelsen bekendtgør herefter i givet fald den endelige dagsorden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på samme måde som ordinær generalforsamling. Endvidere skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst ti (10) % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske om det over for bestyrelsen.

§ 8. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning, og kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt af forsamlingen. Afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt blot et medlem kræver det, skal der foranstaltes skriftlig afstemning.

§ 9. Den ordinære generalforsamling træffer beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer (dog mindst fem medlemmer) og foretager valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen.  Anmeldelse af kandidater kan ske skriftligt til bestyrelsen inden mødet eller på selve mødet.

§ 10. Hvis der opstiller flere kandidater end det antal, som generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen skal bestå af, udpeger generalforsamlingen en valgkomité på tre medlemmer. Denne foranstalter skriftlig afstemning blandt samtlige foreningens medlemmer, således at hvert medlem har to stemmer, der kan afgives enten på én kandidat eller på to. Det antal kandidater svarende til det besluttede antal medlemmer af bestyrelsen, som opnår flest stemmer, er valgt. Valgkomiteen bekendtgør resultatet af afstemningen senest en måned efter generalforsamlingen.

§ 11. Den ordinære generalforsamling foretager valg af en revisor og en revisorsuppleant.

§ 12. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

§ 13. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 14. Forslag om ændring af foreningens vedtægter behandles på en generalforsamling med dette på dagsordenen. Til vedtagelse kræves tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer og mindst 40 (fyrre) % af samtlige stemmeberettigede. Hvis dette ikke opnås på generalforsamlingen, skal forslagene udsendes til skriftlig afstemning blandt samtlige foreningens medlemmer. Generalforsamlingen udpeger en valgkomité på tre medlemmer, der foranstalter denne afstemning.

§ 15. Forslag om foreningens opløsning behandles på samme måde som nævnt i § 14.

Disse vedtægter er trådt i kraft pr. 1. september 1994 og ændret ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer i maj 2004.