Arkivforeningens konference 2018

Koloni, rigsfællesskab, overherredømme

– Nordatlantiske territorier i danske arkiver

Onsdag den 24. oktober kl. 9-16
Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18, 2300 København S

Hent flyer »

Temaet for dette års arkivkonference er forskellige perspektiver på tidligere danske territorier i Nordatlanten og deres historiske dokumenter, som findes i danske arkiver. Vi stiller således skarpt på arkivalske principper versus national identitetsdannelse og individets behov for at forstå egen historie og spørger os selv:

Hvad er arkivernes rolle?

I danske arkiver findes der omfattende materiale om tidligere danske besiddelser i Nordatlanten: Norge, Grønland, Island og Færøerne. Besiddelser, der siden hen er blevet selvstændige nationer med egne sprog, administrationer og dertil hørende arkivpolitik. I de fleste tilfælde er de historiske arkivalier fra lokal-administrationen overdraget til de nye nationer, mens mange papirarkivalier fra centraladministration samt private og videnskabelige institutioner stadig opbevares i Danmark.

Arkivmaterialet omfatter således både politiske, administrative og kulturelle forhold, og er vigtige kilder til forståelsen af disse områders historie.

Modsat Danmarks koloniale besiddelser i Afrika, Indien og Vestindien var forholdet til de nordatlantiske besiddelser langt mere komplekst, og områderne har haft (eller har stadig) forskellig status i det danske rige – personalunion, koloni, amt, autonomt selvstyrende land, delvist selvstyrende – for blot at nævne nogle få.

Arkivalsk betyder det, at det kan være vanskeligt at udskille og registrere arkivalier ift. nye nationale enheder. Danmark har udøvet betydelig magt i disse områder, og en del af selvstændighedsprocessen og den nationale identitetsopbygning er at tage ejerskab over egen historie. På den anden side er disse områder historisk en del af Danmark, og dermed også en central del af dansk nationalhistorie.

Konferencen sætter fokus på forholdet mellem danske arkiver og nordatlantisk selvstændighedspolitik, og i hvilket omfang arkivpraksis kan understøtte tværnational tilgængelighed og international social retfærdighed.

Konferencen henvender sig til arkivansatte, historikere, kulturforskere og -studerende samt ansatte ved museer og biblioteker.

Oplægsholdere:

Praktiske oplysninger:

Pris for deltagelse er 550 kr. for medlemmer, 750 kr. for ikke-medlemmer og 200 kr. for studerende.

Prisen inkluderer forplejning og medlemskab af Arkivforeningen.

Tilmelding skal ske senest 19. oktober 2018 ved indbetaling til Arkivforeningen med reg.nr. 7650 og kontonr. 2312333 med angivelse af navn, samt en e-mail til konference@arkivforeningen.dk med tilmeldingsoplysninger, herunder om der er tale om medlem/ikke-medlem/studerende.

Tilmeldinger, der skal betales af offentlige institutioner, skal indeholde navn på tilmeldte, virksomhedens adresse, personreference (altså hvem skal modtage regningen) og EAN.